ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ DIN ARHIVĂ

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ DIN ARHIVĂ
În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, un nou certificat.
Pentru certificatele de naştere, căsătorie şi deces solicitate de la ARHIVĂ, sunt necesare următoarele acte:
 cerere (formular tip);
 act de identitate, valabil – original şi copie xerox;
 2 plicuri (pentru persoanele care solicită certificate din alte localităţi)
 Certificatul de naştere
Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, certificatul de naştere se eliberează numai părinţilor ( la cerere se vor ataşa copii xerox de pe actele de identitate ale ambilor părinţi) sau reprezentantului legal.se eliberează numai titularului actului.
Pentru copiii minori, cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, certificatul de naştere se eliberează la cererea acestuia, fiind obligatorie şi prezenţa unui părinte sau a reprezentatului legal.
 Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau la cererea ambilor soţi.
 Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
Livretul de familie se eliberează la cererea unuia din părinţi, chiar dacă nu sunt căsătoriţi, cu condiţia să aibă domiciliul comun şi să prezinte următoarele documente:
 Acte de identitate valabile (original şi copie xerox);
 Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie xerox);
Şi după caz:
 Certificat de căsătorie (original şi copie xerox);
 Certificat de naştere – părinte (original şi copie xerox);
 Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei, rămasă definitivă şi irevocabilă (original şi copie xerox);
 Hotărâre de încredinţare sau plasament familial (original şi copie xerox);
 Sentinţa civilă de stabilire domiciliu minor (original şi copie xerox).

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE DOSAR DE PE CALE ADMINISTRATIVĂ SCHIMBAREA NUMELUI SAU PRENUMELUI
 Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;
 Un exemplar al Monitorului Oficial al României – Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui sau prenumelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 Certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal ale solicitantului;
 Orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii;
 Dosar;
 2 plicuri.

MĂRIME FONT
CONTRAST