Atribuții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

Serviciul Public Comunitar Local  de Evidenta a Persoanelor Braila a fost infiintat in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Braila nr. 2/19.01.2005, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001, privind infiintarea, organizareasi functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea 372/2002, precum si prin O.U. nr. 50/2004, aprobata prin Legea 520/2004, ca aparat de specialitate al administratiei publice locale, serviciu fara personalitate juridica.

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR  LOCAL:

   Serviciul Public Comunitar Local are urmatoarele atributii principale:

 • Intocmeste, tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila;
 • Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
 • Intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;
 • Intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni efectuate pe actele de stare civila ,in conditiile legii;
 • constată desfacerea căsătoriei , prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie şi adoptaţi;
 • Actualizeaza Registrul National de Evidenţa Persoanelor cu datele  de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a Serviciului Public Comunitar respectiv;
 • Utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor;
 • Furnizeaza, in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei,denumit în continuare S.N.I.E.P datele necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenta a Persoanelor;
 • Furnizeaza, in conditiile legii,datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice central, judeţene şi locale, agenţii economice şi către cetăţeni;
 • Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;
 • Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementarile legale.

ATRIBUTII PE LINIE DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE:

In domeniul evidentei persoanelor si eliberarii actelor de identitate, Serviciul Public Comunitar Local  are urmatoarele atributii:

 • Organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;
 • primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România,
 • primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţile sanitare ţi de protecţie social, precum şi akle celor aflate în locurile de reţinere şi de arrest preventive din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciar din zona de responsabilitate şi înmânează documentele solicitate;
 • Pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinilor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;
 • Inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categoriide lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • Raspunde de corectitudinea datelor prelucrate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor de identitate;
 • furnizează în condiţiile legii datele de identificare şi de adesă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile central, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
 • efectuează verificări în Registrul Naţional  de Evidenţa Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;
 • Actualizeaza Registrul Judeţean de Evidenţa Persoanelor cu datele  de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a Serviciului Public Comunitar respective;
 • Colaboreaza cu formatiunile de politie organizand in comun actiuni si controale la locuri de cazare in comun, hoteluri, moteluri, campinguri si alte unitati de cazare turistica, in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a populatiei, precum si a celor urmarite in temeiul legii;
 • Identifica – pe baza mentiunilor operative – elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati etc. si anunta unitatile de politie in vederea luarii masurilor legale ce se impun;
 • Inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • Actualizeaza Registrul Naţional de Evidenta a Populatiei cu informatiile din cererile cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege;
 • Desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvarea a petitiilor cetatenilor;
 • Asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;
 • Formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiei de lucru;
 • Intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului, precum si procesele-verbale de scadere din gestiune;
 • Raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei specifice;
 • Solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P.. Justitie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;
 • Organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;
 • Acorda sprijin in vederea identificarii operative a persoanelor internate in unitati sanitare, ce nu poseda asupra lor acte de identitate;
 • Asigura securitatea documentelor serviciului.

ATRIBUTII PE LINIE DE ANALIZA – SINTEZA, SI RELATII CU PUBLICUL

Pe linie de analiza – sinteza,  si relatii cu publicul serviciul are urmatoarele atributii:

 • centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte analizele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
 • transmite  Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor sintezele şi analizele întocmite;
 • Primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor, stampilelor si/sau sigiliilor, asigurand repartizarea lor in cadrul serviciului;
 • Verifica modul in care se aplica dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de serviciu, modul de manipulare si de pastrare a documentelor secrete;
 • Organizeaza si asigura intretinerea, exploatarea si selectionarea fondului arhivistic neoperativ constituit  la nivelul serviciului, in conformitate cu dispozitiile legale in materie;
 • asigură ănregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora ăn vederea arhivării
 • Repartizeaza corespondenta, o preda dupa executarea operatiunilor de inregistrare in registrele special destinate;
 • Expediaza corespondenta;
 • Asigura primirea si inregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora in termenul legal;
 • Organizeaza si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetatenilor de catre conducerea serviciului sau lucratorului desemnat;
 • Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.
 • asigură protecţia datelor cu caracter personal  şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale; 
 • sesizează dispariţia în alb a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţa persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

ATRIBUȚII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Pe linie de stare civila Serviciul Public Comunitar are urmatoarele principale atributii:

 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu,  potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi  faptele de stare civilă înregistrate; 
 • înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; 
 • trimite structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată  unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor  intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P de la ultimul loc de domiciliu;
 • trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
 • comunică, în scris, Camerei Notarilor Publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite;
 • trimite, structurilor de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care este arondată Unitatea Administrativ Teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare; 
 • întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
 • dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
 • atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
 • propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.
 • reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 • primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
 • primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 • primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, efectuează verificări şi  întocmesc referatul  cu propunere  de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie,  în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P  în coordonarea cărora se află;
 • primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere  de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
 • primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
 • înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 • transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
 • înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 • efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi  înregistrarea tardivă a naşterii;
 • efectuează verificării cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
 • primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare – ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
 • confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi,  după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
 • constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;
 • solicită , prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;
 • înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ teritoriale care au în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor teritoriale de la domiciliul soţilor care nu au în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;
 • colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
 • colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
 • transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;
 • transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;
 • desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 • asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
 • formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 • răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
 • execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
 • colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
 • răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative. 
MĂRIME FONT
CONTRAST